Platforma o ogródkach działkowych

2013.02.08

 

11 lipca 2012 roku Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku uznał za niekonstytucyjne 24 artykuły ustawy o ogrodach działkowych. Pierwszym i najważniejszym zarzutem wobec ustawy był monopol w zarządzaniu ogrodami, realizowany ustawowo przez Polski Związek Działkowców (PZD). Wśród innych wytkniętych niekonstytucyjnych rozwiązań w ustawie było pozbawienie właścicieli gruntów (gmin, skarbu państwa) władztwa nad swoim mieniem.

W naszym przekonaniu projekt PZD (tzw. obywatelski) jest w tych sprawach nadal niezgodny z konstytucją. Nasz zaś wprowadza rzeczywisty pluralizm w zarządzaniu ogrodami, a w potencjalnym konflikcie interesów gminy (lub skarbu państwa) i działkowców możliwie silnie wspiera działkowców, nie pozbawiając jednak tych pierwszych całkowicie praw do swoich gruntów.

 

Najważniejsze zapisy w naszym projekcie:

  1. Reprezentantem działkowców z danego ogrodu jest stowarzyszenie ogrodowe, którego członkami mogą być wyłącznie działkowcy z tego ogrodu i ich małżonkowie. Przynależność do stowarzyszenia nie jest obowiązkowa.
  2. Dalsze funkcjonowanie ogrodów zapewni umowa zawarta z mocy ustawy, przez właściciela gruntu (gminę, skarb państwa) ze stowarzyszeniem ogrodowym, które wykaże się poparciem co najmniej 1/3 działkowców. W przypadku, kiedy istnienie ogrodu jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) umowę zawiera się na 25 lat, w pozostałych przypadkach na 15 lat.
  3. Po tym czasie właściciel gruntu musi przedłużać umowę o kolejne 10-cio letnie okresy, chyba, że istnienie ogrodu w tym miejscu będzie sprzeczne z mpzp, wówczas umowa wygasa, a właściciel gruntu ma obowiązek wypłacić działkowcom odszkodowania za utracone nasadzenia, altany, obiekty gospodarcze.
  4. W trakcie trwania umowy wypowiedzenie jej przez właściciela jest możliwe wyłącznie w celu realizacji inwestycji publicznej lub realizacji celu przewidzianego w mpzp. Wówczas właściciel gruntu ma obowiązek odtworzyć ogród z całą infrastrukturą w innym miejscu a działkowcom wypłacić odszkodowania, jak w p. 3.
  5. Właściciel gruntu pobiera od stowarzyszenia roczny czynsz dzierżawny przewidziany w umowie o prowadzenie ogrodu, w wysokości określonej w umowie - nie wyższej niż 0,2 % wartości gruntu.
  6. Likwiduje się Polski Związek Działkowców, a jego majątek zgromadzony poza terenami ogródków działkowych, zasila specjalnie utworzony Krajowy Fundusz Ogrodowy, który to fundusz wspiera inwestycje prowadzone przez stowarzyszenia ogrodowe.

 

Odnosząc się do najczęstszych zarzutów pojawiających się w mediach  - nieprawdą jest, że robimy zamach na altanki i nakładamy na działkowców podatki. Wprowadzamy tylko możliwość nakładania przez gminy karnych opłat na tych, którzy łamią istniejące zakazy zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej na działce. Uważamy też, że jeśli istnieje na części wspólnej ogrodu budynek, który służy nie tylko zaspokajaniu potrzeb działkowców, ale jest wykorzystywany do celów komercyjnych to powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości.

 Materiał rozpowszechniany przez PZD, jako nasze założenia do ustawy, jest jedną z wczesnych wersji roboczych (z 16.11.2012r.), już w części nieaktualną.


« Wróć