W Sejmie o wspieraniu działalności społecznej

2014.03.20

W czwartek 13 marca, podczas 63. posiedzenia Sejmu, została rozpatrzona informacja w sprawie wspierania przez państwo działalności charytatywnej organizacji pozarządowych. O przedstawienie takiej informacji wnosił Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.

 

W imieniu wnioskodawców głos zabrała poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Na początku swojego wystąpienia łódzka parlamentarzystka zwróciła uwagę na fakt, że w Polsce działają tysiące fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji zajmujących się działalnością charytatywną zarówno w sposób ciągły, jak i podczas specjalnych akcji. Aktywność organizatorów i darczyńców przyczynia się bez wątpienia do uzupełniania publicznego finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacji i polityki społecznej. Niestety, instytucje tego typu nie są w stanie podołać samodzielnie wszystkim wyzwaniom i dlatego potrzebują pomocy państwa, nie tylko w aspekcie prawno-organizacyjnym. Równocześnie pojawiają się informacje, jakoby rząd preferował niektóre typy działalności kosztem innych, pomijał organizacje kościelne (np. Caritas), a także lansował instytucje i działania, które wzbudzają wiele kontrowersji. – Osobiście nie podzielam tych opinii i wyrażam przekonanie o społecznej szkodliwości upowszechniania tego typu niesprawdzonych pogłosek, niemniej być może są one formułowane z niewiedzy, a nie z jakiejkolwiek złej woli – uznała poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska zwrócił się z następującymi pytaniami:

•        Czy i w jakim zakresie instytucje państwa wspierają działalność społeczną?

•        Według jakich zasad pomoc jest udzielana?

•        Czy można mówić także o wsparciu finansowym wybranych przedsięwzięć, okazjonalnie?

•        Czy istnieje skuteczna metoda kontroli efektów połączonym działań?

•        Jakie są te metody kontroli i czy zarówno skala pomocy, jak i efekty tej pomocy są publicznie znane, czyli czy mamy szansę jako obywatele wiedzieć, na jakich zasadach ta pomoc jest kierowana?

•        Jak w skali państwa wygląda ta pomoc?

•        Czy istnieje współpraca państwa z samorządami?

- W sumie sprowadza się to do jednego pytania: Czy istnieje system i jaki on jest? Bo z naszej wiedzy wynika, że pieniędzy budżetowych na tego typu działalność jest przeznaczanych bardzo dużo. Może warto sobie zrobić takie podsumowanie – stwierdziła Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Na pytania łódzkiej parlamentarzystki odpowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Duda. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty jego wystąpienia.

 

 

„Organy administracji publicznej współpracują nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale także z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kościelnych osób prawnych. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza otwarty katalog form przedmiotowej współpracy. Możemy powiedzieć o współpracy o charakterze finansowym, w ramach której organizacjom pozarządowym zlecane są zadania publiczne, jak również o bardzo istotnym obszarze pozafinansowym, który między innymi polega na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań, konsultowaniu aktów normatywnych, tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.”

 

 „Organy administracji publicznej współpracują z organizacjami pozarządowymi, mogą realizować i realizują programy wspierające działalność organizacji trzeciego  sektora. Wymienię enumeratywnie tylko kilka, to są m.in.: wszystkie organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  państwa  do  Kościoła  katolickiego i innych związków wyznaniowych. To jest bardzo istotne i wydaje mi się, że tak powinno być rozumiane budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanie podmiotów samorządowych, które w tym zakresie są bardzo aktywne, przede wszystkim są partnerami wspólnych działań, ale też coraz częściej powierzają zadania – i coraz więcej – partnerom z obszaru szeroko pojętej działalności pożytku publicznego, organizacjom pozarządowym.”

 

„Na jednostki samorządu terytorialnego nałożony jest ustawowy obowiązek przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami wyznaniowymi. Program taki ma określać m.in. priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków przeznaczonych na jego realizację oraz sposób jego realizacji. Fakultatywnie taki program mogą uchwalać także organy administracji rządowej.”

 

„Podstawową formą wspierania bądź powierzania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w  art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest przeprowadzenie  otwartego konkursu ofert. W ramach otwartego konkursu ofert administracja publiczna w 2012 r. – te dane mam najświeższe – przekazała organizacjom trzeciego sektora ponad 2 mld zł. Mówię o administracji publicznej. Oczywiście możemy też zlecać w formie niekonkursowej zadania finansowane w kwocie do 10 tys. zł. Takich akcji doraźnych na kwotę do 10 tys. zł jest wiele i trzeba je rozliczyć w ciągu 90 dni w tzw. trybie uproszczonym. Interesujące jest zlecanie zadań publicznych – i to jest zmiana, która nastąpiła w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w trybie tzw. regrantingu. To znaczy można na podstawie określonych działań zlecić innej organizacji zadania. To buduje  pewną  sieć, co jest bardzo oczekiwane przez organizacje pozarządowe.”

 

 

Zapis całej debaty znaleźć można na stronie internetowej Sejmu RP:

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/6A9105AB16BDEEE5C1257C9B00050678/%24File/63_b_ksiazka.pdf


« Wróć